Szanowni Państwo


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: "RODO"), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T.O.A. Stojeccy spółka jawna, z siedzibą w miejscowości Śliwniki 19, 95-035 Ozorków. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
1) dla wypełnienia zobowiązań umownych, których są Państwo stroną (w tym w szczególności umów przewozu komunikacją miejską, umów wynajmu autokarów, umów sprzedaży biletów, w tym także ulgowych czy usług reklamy), w każdym zaś przypadku wyłącznie w celu należytego wykonania ciążących na nas zobowiązań z ww. tytułów,
2) w celu udzielania odpowiedzi na Państwa reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa,
3) w celu wystawienia dokumentów księgowych, w tym wystawiania i przechowywania faktur i paragonów,
4) w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających m.in. z austawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 915 t.j. z 2015 r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 1867 tj. z 2016 r. późniejszymi zmianami).

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez czas trwania ww. umów jak również przez czas niezbędny do rozliczeń po jej zakończeniu, a także przez okres wyznaczony na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o Państwa wyraźną i dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO) Jeśli wyraził (-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, może ona zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną, jak również w celu wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, firmy i kancelarie windykacje, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy bankowi. Informujemy jednocześnie, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zwartej z T.O.A. Stojeccy s.j. i wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informujemy, że w każdym czasie ma Pani/Pan prawo do:
" żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
" w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
" żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody.
" wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku podanie danych jest warunkiem zwarcia umowy.